REGULAMIN AKCJI „ZGARNIJ TORTKA” 

REGULAMIN AKCJI „ZGARNIJ TORTKA”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Akcja promocyjna „Zgarnij Tortka” (Akcja) organizowana jest przez  Podlaskie Zakłady Zbożowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok, NIP: 5422662269, REGON: 05068825600000, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038920 (Organizator) w wybranych sklepach oferujących produkty określone w niniejszym regulaminie, wytworzone przez Organizatora.
 2. Akcja polega na wydaniu Klientowi maskotki „Tortka”,  które spełnią warunek w postaci zakupu w wybranych sklepach następujących produktów Producenta (i) “Mieszanki do wypieku chleba Graham”. (ii) “Mieszanki do wypieku chleba Pszenny”, (iii) “Mieszanki do wypieku chleba Pszenno-Żytni” (dalej zwanych Produktami) i zarejestrują za pośrednictwem udostępnionego portalu paragon lub paragony dokumentujące zakup Produktów. 
 3. Akcja trwa od 01.09.2023 r. do 31.10.2023 r. Odbiór Maskotek możliwy do wyczerpania zapasów maskotek, jednak nie dłużej niż do dnia 14.11.2023. 
 4. Uczestnikiem Akcji jest każda osoba fizyczna, która spełni kryteria i warunki zawarte w Regulaminie (Uczestnik). 

II. ZASADY AKCJI 

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji klient w okresie od 01.09.2023 r. do 31.10.223 r. musi dokonać zakupu produktów w postaci zakupu dowolnego Produktu lub Produktów za kwotę min. 30 zł brutto w Sklepach DINO w całej Polsce, Sklepach PSS Społem w Białymstoku, Sklepach Top Market w Białymstoku, Sklepach Arhelan oraz Chorten, następnie zarejestrować paragon lub paragony (przez przesłanie zdjęcia paragonu) oraz podania danych niezbędnych do wydania maskotki  za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora narzędzi pod adresem www: https://zgarnijtortka.pl/.
 2. Za każde pełne 30 zł brutto przysługuje 1 maskotka.
 3. Paragon musi być czytelny i umożliwiać potwierdzenie zakupu towarów w ilości i rodzaju określonych w pkt. 1 oraz dane podmiotu sprzedającego.
 4. W przypadku jeżeli zdjęcie paragony uniemożliwia odczyt niemożliwe jest wzięcie udziału w Akcji. 

III. WYDANIE MASKOTKI

 1. Uczestnik od 01.09.2023 r. do wyczerpania zapasów maskotek, nie później jednak niż do 14.11.2023 r. może otrzymać maskotkę.  
 2. Wydanie maskotki nastąpi:
 1. poprzez dostarczenie maskotki przez wybrany przez Producenta podmiot w osobie Inpost S.A. (dalej Kurier) przez umieszczenie paczki z maskotką w najbliższym paczkomacie udostępnionym przez  Kuriera.
 2. odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

IV. TERMINY I WERYFIKACJA WYSYŁKI

 1. Wysyłka produktu lub towaru nastąpi w terminie 10 dni roboczych od momentu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przez Organizatora.
 2. Weryfikacja paragonów oraz innych niezbędnych dokumentów zgłoszenia odbywa się dwa razy w tygodniu. Dokładna data weryfikacji zależy od wewnętrznego harmonogramu działalności Sprzedawcy i nie jest podawana do publicznej wiadomości.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonych dokumentach, Klient zostanie o tym poinformowany i będzie miał możliwość uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Niekompletne lub niezgodne z wymogami zgłoszenia nie będą podlegały realizacji do momentu ich poprawienia.
 4. Wszelkie opóźnienia wynikające z niekompletnego zgłoszenia lub konieczności dodatkowej weryfikacji dokumentów nie są wliczane do wyżej wymienionego terminu 10 dni roboczych.

V. REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Akcji można składać do Organizatora na  tj.: a) na adres PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A. ul. Elewatorska 14 15-959 Białystok, lub b) telefonicznie pod numer: +48 85 664 50 62  – koszt połączenia telefonicznego według taryfy operatora), lub c) pisemnie na adres: PODLASKIE ZAKŁADY ZBOŻOWE S.A. ul. Elewatorska 14 15-959 Białystok , 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników, każda zmiana będzie dostępna na https://zgarnijtortka.pl/regulamin/.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

 

VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby akcji promocyjnej „ZgarnijTotka.pl” jest Organizator tj. Podlasie Zakłady Zbożowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 14, 15-959 Białystok. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach akcji należy kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@pzz.bialystok.pl lub pod adresem Administratora wskazanym powyżej zgarnijtortka@pzz.bialystok.pl.
 2. Na potrzeby akcji promocyjnej Organizator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania Uczestnika.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. przyjęcia zgłoszenia do akcji promocyjnej, przeprowadzenia akcji, wyłonienia i ogłoszenia zwyciezców, przekazania nagród do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
  2. rozliczenia konkursu i wszelkich kwestii podatkowo-księgowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – na podstawie odpowiednich przepisów prawnych, podatkowych i rachunkowych).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia akcji promocyjnej;
  w przypadku powstania roszczeń pomiędzy Organizatorem akcji promocyjnej
  a Uczestnikiem – do czasu wygaśnięcia oraz przedawnienia wszelkich roszczeń pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem konkursu. 
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w akcji promocyjnej i przekazania nagrody.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15-21 RODO. Wszelkie żądania w zakresie opisanym w niniejszym ustępie należy zgłaszać Organizatorowi akcji promocyjnej na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl).
 8. Dane osobowe będą podwykonawcom Organizatora akcji promocyjnej, tj. dostawcom usług informatycznych, podmiotowi wspierającemu Organizatora w prowadzeniu strony internetowej akcji promocyjnej, jak również odrębnemu administratorowi – agencji marketingu internetowego zajmującej się obsługą i wsparciem technicznym w przeprowadzeniu akcji promocyjnej. 
 9. Dane osobowe nie będę przekazywane poza obszar EOG, nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Obserwuj nas